Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb

I. Definicje

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w tym konsument.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta poprzez wypełnienie Formularza rejestracji udostępnionego na stronie Sklepu.
 12. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.kgpr.pl/
 13. Sprzedawca – Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546, o kapitale zakładowym 58.380,00 zł.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Użytkownik – każdy podmiot łączący się ze Sklepem lub korzystający z jakiejkolwiek usługi Sklepu.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 18. Zarejestrowany Użytkownik – każdy podmiot łączący się ze Sklepem lub korzystający z jakiejkolwiek usługi Sklepu, który założył Konto podczas procesu Rejestracji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady oraz tryb składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz
 3. Korzystanie ze Sklepu.
 4. Treści zamieszczane w Sklepie są dostępne dla wszystkich korzystających z niego osób, z tym jednak zastrzeżeniem, że niektóre funkcje serwisu mogą być zastrzeżone tylko dla zarejestrowanych użytkowników Sklepu oraz dla osób pełnoletnich.
 5. Użytkownik powinien przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge lub inne zaktualizowane do najnowszej wersji,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 8. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu osobie trzeciej bez obowiązku informowania Użytkowników.
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu podczas dokonywania Zamówienia.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, narusza zasady współżycia społecznego.
 11. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów oraz Produktów Ubezpieczeniowych.
§ 3
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Węgorzowa 8,
  Adres e-mail: marta.giedo@kgpr.pl,
  Numer telefonu Sprzedawcy: 35 164 90 wew. 29,
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 22 1140 2004 0000 3102 8117 6534.
§ 4
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Realizacja Zamówienia bez zakładania Konta wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 5-7, a brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

III. Zakładanie i używanie konta w Sklepie

§ 5
 1. Konto może zarejestrować osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia podczas rejestracji Konta wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz do wyrażenia zgody, o których mowa w ust. 5.
 3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Administrator może usunąć Konto Użytkownika, który taką zgodę cofnął.
 4. Adres poczty elektronicznej wykorzystany podczas rejestracji konta i wykorzystywany podczas korzystania z Konta nie może być wykorzystany jednocześnie w procedurze rejestracji innych Użytkowników.
 5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji Konta na Stronie rejestracji podaje:
  1. Adres e-mail – wypełnienie wymagane;
  2. Hasło – wypełnienie wymagane;
  3. Zgodę: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby związane z prowadzeniem i obsługą Sklepu Internetowego Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu” – wyrażenie zgody jest konieczne do rejestracji w Sklepie,
  4. Zgodę: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu podejmowania działań marketingowych (otrzymywanie informacji m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych drogą elektroniczną” – udzielenie odpowiedzi obowiązkowe, możliwe warianty odpowiedzi: TAK/NIE;
  5. Zgodę: “Akceptuję Regulamin Sklepu” – brak akceptacji uniemożliwia zakończenie procesu rejestracji Konta.
 6. Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik uzyskuje potwierdzenie założenia Konta poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na Stronie rejestracji.
 7. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 8. W razie nieprawidłowego wypełniania poszczególnych pól w trakcie rejestracji Użytkownik na bieżąco otrzymywał będzie komunikaty na Stronie rejestracji.
 9. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 10. Niezależnie od powyższego opisu procesu rejestracji, w celu pozytywnego zakończenia procesu rejestracji do Konta, Użytkownik powinien stosować się do komunikatów pojawiających się na Stronie rejestracji w trakcie rejestracji.
 11. Użytkownicy Serwisu, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, nie dokonali aktualizacji danych, o których mowa w ust. 5 oraz użytkownicy posługujący się więcej niż jednym Kontem, mogą zostać zablokowani lub usunięci ze Sklepu bez ostrzeżenia.
 12. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do usunięcia konta oraz usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności oraz Klauzulą informacyjną, będącymi odpowiednio załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 13. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 6
 1. Do Konta zalogować mogą się wyłącznie Użytkownicy uprzednio zarejestrowani.
 2. Użytkownik wprowadza login oraz hasło i uzyskuje dostęp do Konta.
 3. W celu przypomnienia hasła Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, dostępnej na stronie logowania do Konta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo po zakończeniu korzystania z Konta wylogować się z niego. Wylogowanie następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku służącego do wylogowywania się, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z ewentualnym powstaniem negatywnych konsekwencji po stronie Użytkownika wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym.
 5. Konto może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami Regulaminu oraz z normami społecznymi, obyczajowymi i dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 7. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta oraz umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swojego Konta.
 8. W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych przy rejestracji w systemie logowania do Serwisu lub podczas edycji konta w systemie logowania, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie podczas korzystania z Serwisu lub udostępniane w inny sposób dane.

IV. Zasady składania Zamówienia

§ 7
 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie należy wybrać Produkt i złożyć Zamówienie wybierając zakup przy wykorzystaniu Konta albo bez zakładania Konta, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane w Sklepie informacje.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. po zakończeniu wyboru Produktów kliknąć przycisk ‘Zobacz koszyk’ lub kliknąć ikonę z grafiką koszyka w prawym górnym rogu ekranu;
  3. Zweryfikować poprawność zawartości koszyka a następnie kliknąć przycisk ‘Przejdź do płatności’ lub zmodyfikować zawartość koszyka zgodnie ze stanem pożądanym;
  4. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta lub skorzystać z możliwości zamówienia z założeniem konta;
  5. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  6. Wybrać formę i koszt dostawy oraz formę płatności,
  7. Potwierdzić zgodę na postanowienia regulaminu Sklepu oraz kliknąć przycisk ‘Kupuję i płacę;
  8. Po przejściu na stronę płatności należy działać wg instrukcji operatora bramki płatności widocznych na ekranie;
  9. Po zatwierdzeniu płatności Sklep wyświetli komunikat o poprawnym złożeniu i opłacenia Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wysyłki Zamówień odbywać się będą we wtorki i czwartki, o ile Sprzedawca nie zaznaczy innego terminu realizacji Zamówienia. W dniu wysyłki będą wysyłane Zamówienia złożone do końca poprzedniego dnia.
 6. Klient może anulować Zamówienie przed dniem wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. poprzez płatność elektroniczną realizowane poprzez serwis rozliczeniowy PayNow,
  2. kartą płatniczą.
 8. Płatność, o której mowa w ust. 6 pkt c-e. następuje przed wysłaniem Produktu do Klienta.
 9. Terminy płatności za Zamówienie wynoszą:
  1. w przypadku płatności przelewem bankowym – w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. w przypadku płatności poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym – w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. w przypadku płatności kartą płatniczą – w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Nie dokonanie płatności za zamówienie w terminach, o których mowa w ust. 8 pkt 2-4 powoduje anulowanie Zamówienia.
 11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 12. Dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, przy oznaczeniu Produktu lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Strony nie ustalą inaczej.
 13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o bieżącym statusie Zamówienia.
 15. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta, na terenie Polski.
 16. Koszty dostawy i ewentualne inne koszty zostaną wyraźnie wskazane przy składaniu Zamówienia.
 17. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg.
 18. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 19. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 20. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF i je przesyła Klientowi w terminie 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub przy wypełnianiu Formularzu Zamówienia.

V. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

§ 8
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10. Zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Należą do nich produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia lub użycia. Informacje w tym zakresie znajdują się w opisie takiego produktu.
§ 9
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące składanych Zamówień, zawartych Umów Sprzedaży i ich realizacji, funkcjonowania Sklepu można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane w § 3 Regulaminu.
 2. Klient składający reklamację powinien:
  1. wskazać dane kontaktowe, nr Zamówienia i Produkt, którego reklamacja dotyczy,
  2. opisać stwierdzoną wadę i datę jej stwierdzenia,
  3. wskazać żądanie związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w związku ze stwierdzoną Wadą).
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument, jeżeli Produkt ma wadę, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, a Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów lub jeżeli Klientem nie jest Konsument gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 10.
 12. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta.
 13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie w całości za uzasadnione.
 14. Jeżeli z powodu wady Produktu Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 15. W zakresie reklamacji innych niż reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawca w terminie 30 dni udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta.
 16. Gdy reklamację, o której mowa w ust. 15 złożył Konsument, to w przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację w całości.
 17. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekażę Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta.
§ 10
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i w tym celu może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Dane osobowe i prawo własności intelektualnej

§ 11
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO. Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce prywatności oraz Klauzuli informacyjnej, które stanowią załączniki nr 2 do Regulaminu.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie,
  3. organy władzy publicznej zgodnie z obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. inni kontrahenci i zleceniobiorcy Sprzedawcy – w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów,
  5. podwykonawcy Sprzedawcy – w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich rozsądnych i ekonomicznie uzasadnionych starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
§ 12
 1. Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione w Serwisie stanowią własność Sprzedawcy lub usługodawców i producentów Produktów oferowanych lub ukazywanych poprzez Sklep i podlegają ochronie prawnej.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego.
 3. Na podstawie Regulaminu, Użytkownicy nie uzyskują jakichkolwiek praw do przedmiotów własności intelektualnej wykorzystanych w Sklepie.
 4. Materiały publikowane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie w całości lub w części materiałów (utworów) publikowanych w Sklepie, poza dozwolonym użytkiem zgodnym z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu), jest zabronione, chyba że po uzyskaniu stosownej zgody podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe oraz zawarciu umowy licencyjnej i zapłacie wynagrodzenia.

VII. Zmiana Regulaminu

§ 13
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu a Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 14
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
§ 15
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie oraz bez dodatkowych opłat na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności Sklepu
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: sklep@kgpr.pl