Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu

§ 1

Zasady ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546, o kapitale zakładowym 58.380,00 zł, nr tel. (94) 35 164 90, e-mail: biuro@kgpr.pl – zwany w dalszej części Sprzedawcą lub Administratorem.
  3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

§ 2

Sytuacje przetwarzania danych
  1. Administrator przetwarza następujące dane :
    1. gdy kontaktuje się z Administratorem za pomocą strony internetowej, poczty email lub w inny sposób – imię, nazwisko, adres e-mail lub inne dane podane przez Użytkownika,
    2. poprzez wyrażenie zgody i wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie internetowej – adres e-mail,
    3. w oparciu o zawartą drogą elektroniczną umowę na korzystanie z usług Sklepu – imię i nazwisko Klienta; w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jego NIP, adres do korespondencji, adres e-mail,
    4. podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu – automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego, pliki cookies, itp.
  2. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w formularzu o czym jest powiadomiony.

§ 3

Cel przetwarzania danych
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach :
    1. związanych z działalnością Administratora,
    2. związanych z realizacją zawartych umów za pośrednictwem Sklepu,
    3. informowania o nowościach pojawiających się w serwisie i na stronie internetowej,
    4. marketingiem bezpośrednim.
  2. Dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody Użytkowników oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
  3. Dane będą przetwarzane jedynie od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
  4. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie (np. podmiotom informatycznym obsługujących Administratora) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom).
  5. Dane nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim, niż wskazane w ust.4.
  6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

§ 4

Pliki cookies
  1. Pliki cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej. Cookies zawierają przeważnie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich ważności, ich unikalny numer oraz dane.
  2. W Sklepie wykorzystujemy pliki cookies firm trzecich takich jak np. Google. W celu zapoznania się ze szczegółami polityki dotyczącej cookies firm trzecich należy udać się do witryny konkretnego wydawcy.
  3. Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek, ale ich zablokowanie może powodować nieprawidłowości w działaniu Sklepu, w szczególności procesów uwierzytelniania i bezpieczeństwa.
  4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

§ 5

Prawa użytkowników serwisu
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do :
    1. dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich,
    2. sprostowania danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
    3. usunięcia danych osobowych,
    4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    5. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Fundacja przetwarza oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,
    6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
    7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w szczególności podanych na potrzeby newslettera i marketingu bezpośredniego,
    8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
    9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do Administratora.

§ 6

Zmiana i początek obowiązywania
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie.
  2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Sklepie.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: sklep@kgpr.pl